• pomáhame formovať budúcnosť miest

  • plány, projekty, stratégie

  • C I T Y P L A N

Naše služby

Samosprávam, developerom a ďalším organizáciám ponúkame

Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a urbanistických štúdií

Územné plány obcí, miest, zón, vrátane zmien a doplnkov, urbanistické štúdie. Nové územné plány dodávame v progresívnej forme GIS aplikácie.

Projekty verejných priestranstiev

Pomáhame pri zveľaďovaní centier a verejných priestorov miest a obcí. Pripravujeme projekty výstavby a rekonštrukcie chodníkov, námestí, ciest, ihrísk, revitalizácie zelene.

Spracovanie miestnych rozvojových stratégií

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, programy rozvoja bývania, sektorové rozvojové stratégie.

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

Realizujeme na základe odbornej spôsobilosti na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona.

Spracovanie pasportov miestnych komunikácií

Pasporty miestnych komunikácií a dopravného značenia dodávame aj v podobe interaktívnej webovej mapy.

Poradenstvo a výskum

Poskytujeme poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a posudzovania vplyvov na životné prostredie (spracovanie odborných posudkov). Participujeme na výskumných projektoch územného / regionálneho rozvoja a priestorového plánovania.

Územné plány obcí a miest

Ťažiskom našej činnosti je spracovanie územných plánov obcí a miest, vrátane zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.

Územné plány zón a urbanistické štúdie

Investičné rozvojové zámery obcí a developerov rozpracúvame na úrovni podrobných urbanistických štúdií, zastavovacích plánov.

Rozvojové stratégie, pasporty

Tvoríme programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a sektorové miestne rozvojové stratégie, pasporty a generely zelene, pasporty miestnych komunikácíí a dopravného značenia, štúdie cyklistickej dopravy

Prerokovanie

Aktuálne prebieha prerokovanie